การขอใช้พื้นที่จัดทำรายวิชา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

4 รายวิชาอบรมออนไลน์ เพื่อการพัฒนารายวิชาของท่านบนระบบ THAIMOOC

รายวิชา การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX

THAIMOOC001 (รายวิชาเสริม-ไม่บังคับ)

สำหรับทีมงานที่ทำหน้าที่จัดการรายวิชาในระบบ

รายวิชา การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC รหัสวิชา THAIMOOC002

สำหรับผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนหลักในรายวิชา

รายวิชา การสร้างวีดิทัศน์สำหรับรายวิชา MOOC รหัสวิชา THAIMOOC003

สำหรับทีมงานที่ทำหน้าที่ผลิตสื่อวีดิทัศน์ในรายวิชา

รายวิชา การสร้างและการจัดการรายวิชา MOOC รหัสวิชา THAIMOOC004

สำหรับทีมงานที่ทำหน้าที่จัดการรายวิชาในระบบ thaimooc.org